หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ผลงาน ติดต่อหน่วยงาน
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับหน่วยงาน
 

สำนักศาสนาและวัฒนธรรม
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานสำนักศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

ปรัชญา  การรู้จักรากเหง้าของตนเอง ตั้งแต่อดีตและปัจจุบันจะเป็นเครื่องชี้ความเจริญและความยั่งยืน
               ของวัฒนธรรม นำไปสู่การพัฒนาในอนาคต

 

 

ปรัชญา

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

  วิสัยทัศน์   สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  จะสร้างเสริมวัฒนธรรมของชาติและชุมชนให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสังคมภายนอกเกิดความตระหนักรู้ ซาบซึ้ง นำไปสู่การสืบทอดอย่างยั่งยืน 

 

 

พันธกิจ

 

 

        พันธกิจ  ศึกษา สำรวจ รวบรวมแหล่งภูมินาม  ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์  ปราชญ์ชาวบ้านและวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ตั้งของสถาบันการศึกษา

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.